bodysuit

bodysuit

一小儿口疮,身热如炙,肚腹胀大,此脾疳内作。 急宜分表里虚实而治之,邪在表者,宜羌活防风汤。

洁古云∶未出而发搐者,是外感风邪之寒,内发心火之热所作也,当用解毒丸、犀角地黄丸主之。身侧出不快者,足少阳经也,用防风芍药甘草汤。

其因不同,当各辨其经络,审其所因而治之。 风热,秦艽苍术汤。

手足俱青,患处皆黑。一小儿流注,出脓甚多,患前症,此元气虚弱,内热而变耳。

然稠密之处,各有经络部分所属,额主心,面主胃,腹与四肢主脾,胁主肝,雨腋主肺,下部主肾,肩背主膀胱,当随见症治之。《内经》云∶先肿而后痛者,形伤气也;先痛而后肿者,气伤形也。

一小儿跌仆瘀血腹痛,用导滞散下之瘀血甚多,随作烦躁面赤,作渴欲饮,此血脱也,用独参汤而安,又用四君、当归、黄及五味异功散而愈。风热咳嗽,五味子汤。

Leave a Reply